Dusnoki, József

Dusnoki, József

Title: Dr., PhD
Gender: M
Year of Birth: 1953
Place of Birth (Country): Hungary
Email-address(es): This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Office Phone Number: 00 361483 2875

Doctoral Studies
Year of Doctoral Defence (PhD / CSc): 2007  PhD
Discipline: History
Title of Thesis: Aristocratic Life in the Country Mansion of the Family Harruckern
Issuing Institution: ELTE

MA Studies
Year of Obtaining the MA Degree: 1977
Discipline(s): History and German Language and Literature
Issuing Institution: KLTE

Further Studies and Qualifications

Institution Qualification Year of Obtaining the Qualification
     
     
     

Employment
Current Employer: Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary
Faculty: Faculty of Humanities
Institute: Institute of History
Department: Early Modern, Economic, and Education History
Current Position(s): Senior Lecturer

Previous Employer: Békés County Archives
Previous Position Held: Senior Archivist

Other Previous Employers: Erkel Ferenc Gimnázium
Other Previous Positions Held: Teacher


Areas of Research and Teaching

Culture and Aristocratic Life in the Early Modern Period
Early Modern European History
Tendencies in Twentieth Century Historiography
History of Gyula and Békés County

Membership in Research Groups and Projects

Reformed Church Cultural History Research Group, Early Modern Economic, and Educational History Department

Protestantism and Transylvania Research Group, Early Modern Economic, and Educational History Department

Educational Functions, Curriculum Development and Other
Teaching-Related Activities

Period Function or Activity
   
   
   
   
   

Language Skills

Language Level and Kind of Proficiency
German Fluent
Latin Moderate
French Moderate
   
   

Honours, Distinctions, and Prizes

Name of Distinction Issuing Institution Year of Issuing
     
     
     

Membership in Academic Societies

Name of Organization Function (if any)
Hajnal István Social History Association  
   
   
   

Guest Professorships and Research Fellowships in Foreign
Institutions

Period Institution Activities
     
     
     
     
     

Promotorship in Doctoral Studies

Name of
Doctoral Student,
Institution
Research Topic / Title of Dissertation Year of Defence
(if applicable)
     
     
     
     

Opponentship in Doctoral Defences

Name of
Doctoral Student,
Institution
Title of Dissertation Year of Defence
     
     
     
     

 

List of Publications

Monographs

Nyitott múlt. Tanulmányok, történetek Gyuláról, Békés vármegyéről és a fordított világról. (12 tanulmány) BML. Gyula, 2000. p. 392. /Gyulai Füzetek 12./ A tanulmányok közül itt jelent meg először: Hol volt „Julamonustra” és Vata földvára? A középkori Gyula kezdetei (pp. 15–70.); Gyula mezőváros topográfiájának kérdései (pp. 70–92.); Albrecht Dürer származásáról Haan Lajos könyvének ürügyén (pp. 92–122.) A gyulai vár 1566. évi ostromának időrendje (pp. 126–138.); A fordított világ mentális sémája és Antonius atya fordított világa (256–309.) A honvédtisztek gyulai fegyverletétele a források tükrében (pp. 309–329.)

Edited Books and Journals

„Szülőföldemnek örök időkre visszavonhatatlanul.” Források a gyulai könyvtár alapításáról. BMK. Békéscsaba, 1986. p. 27.

Implom József összegyűjtött kisebb írásai és életművének bibliográfiája. Összeáll. és a kísérő tanulmány. BML. Gyula, 1991. p. 178. /Gyulai Füzetek 2./

A hétköznapok historikuma (tanulmányok és források). BML. Gyula, 1997. p. 260. (Co-editor  Erdész Ádám) 

Chapters in Books

A gyulai vár. In: Végvár a Körösök mellett. Ed. Bencsik János. Gyula, 1983. 5–32. /A gyulai Erkel F. Múzeum kiadványai 73–74./

Egy XVIII. századi arisztokrata család mulattatója. Antonius atya históriái. In: Békés megye és környéke XVIII. századi történetéből. Ed. Erdmann Gyula. BML. Gyula, 1989. 179–279. /Közlemények Békés megye és környéke történetéből 3./

Európaiság és honismeret. Markovicz Mátyás, Tessedik Sámuel és Skolka András Békés vármegyéről. In: Körösök Vidéke. Ed. Erdmann Gyula. BML. Gyula, 1989. 25–38.

Haan Lajos, az első megyetörténet írója. In: Körösök Vidéke. Szerk. Erdmann Gyula. BML. Gyula, 1991. 86–93.

A Notitia keletkezéséről és Békés vármegye felfedezése. In: Bél Mátyás: Békés vármegye leírása. Ed. Krupa András. BML. Gyula, 1993. 43–55. és 79–107. /Forráskiadványok a Békés Megyei Levéltárból 18./

Békés megye képes krónikája. Eds. Erdmann Gyula–Havassy Péter. Typografika. Békéscsaba, 2001. p. 407. Társszerzőként részvétel négy rész (pp. 63–182.) összeállításában és megírásában.

Gyula város és a Dürer család – Die Stadt Gyula und die Familie Dürer. In: A nyitott ajtók és Dürer und die offenen Türen. Ed. Erdész Ádám. Typografika. Gyula, 2008. 43–63.

Békés megye képes krónikája. Szerk. Erdmann Gyula–Havassy Péter. 2. jav. és bőv. kiadás. Typografika. Gyula, 2009. pp. 416. Társszerzőként közreműködés négy rész (pp. 63–182.) összeállításában és megírásában.

Articles in Academic Reviews (Printed and Electronic)

Egy kisvárosi nemes (Mogyoróssy János) könyvei és műveltsége – Magyar Könyvszemle 1992 (3)  227–238.

Conference Proceedings (Printed and Electronic)

A gyulai könyvtár története 1957-ig. In: 150 éves a Mogyoróssy Könyvtár. MMK. Gyula, 1986. 33–43.

A fordított világ mentális sémája. In: Régi témák, mai kérdések a mentalitástörténetben. Ed. Sasfi Csaba. KEMÖL. Esztergom, 2000. 231–270. /Rendi társadalom – polgári társadalom 11./

Följegyzések Zsilinszky Mihály pályakezdéséről. In: A múlt felfedezői. Epizódok és arcélek a Magyar Történelmi Társulat és a Békésvármegyei Régészeti és Mívelődéstörténelmi Társulat múltjából. Eds. Erdész Ádám–Katona Csaba. BML. Gyula, 2011. 35–77.

Book Reviews

Szeged története 1. In: Békési Élet 1984 (3) 389–391.
A Der Archivar 1983. évi évfolyamáról. In: Levéltári Szemle 1986 (2) 80–84.
Az Archivmitteilungen 1984–85. évi évfolyamáról. In: Levéltári Szemle 1988. (2) 68–72.
Friedrich Baudri: Reise nach Südungarn 1837–1840. Ein Tagebuch. In: Levéltári Szemle 1991 (3) 82–83.
Carlo Ginzburg: A sajt és a kukacok. Egy XVI. századi molnár világképe. In: BUKSZ 1992 (tél) 504–506.
Peter Burke a kora újkori népi kultúráról. In: Sodrás 1992 (1) 60–79.
Magyarország történetéről röviden. In: Sodrás 1993 (1) 73–77.
Megjegyzések a Magyar Larousse 2. kötetéhez. In: Sodrás 1993 (1) 77–83.
„Hát amikor csak úgy beszél az ember, az micsoda?” (Narratívák 4. A történelem poétikája). In: Bárka 2001 (5) 127–130.
„Szedjétek össze a morzsalékokat is...” Gyula és a könyvek. In: Bárka 2007 (5) 60–67.

Translations

200 éves lexikoncikk Békés megyéről az 1780-as évekből. In: Körösök Vidéke. Ed. Erdmann Gyula. BML. Gyula, 1988. 14–20.

Antonius Hueber: Iratok, vagyis különféle mulatságos történetek évek szerint. Németből ford. és jegyz. In: A hétköznapok historikuma (tanulmányok és források). Eds. Dusnoki-Draskovich József–Erdész Ádám. BML. Gyula, 1997. 162–184.

Skolka András: Adalékok Békés vármegye geográfiájához és természetrajzához. 2. Füzes Gyarmath. Németből ford. és jegyz. In: A hétköznapok historikuma (tanulmányok és források). Szerk.: Dusnoki-Draskovich József –Erdész Ádám. BML. Gyula, 1997. 198–211.

Creative Writing

 

Films and Multimedia (Digital Textbooks, Multimedia Creations etc.)

Discography

 

Organisation of Conferences

 

Academic and public Appearances (Live and Electronic)

1995, Gyula, A gyulai vár visszafoglalása 300. évfordulójának tiszteletére rendezett tudományos tanácskozás , előadás: A gyulai vár 1566. évi ostromának időrendje

1995, Nürnberg, Albrecht-Dürer-Haus, előadás: Dürers Gyula

1996, Gyula, Karácsonyi János Emlékülés , előadás: Gyulamonostora? A középkori Gyula kezdetei

1996, Gyula, Gyula 1496. évi városi privilégiumlevele 500. évfordulója. Emlékülés , előadás: A középkori Gyula kialakulásának és topográfiájának kérdései

1998, Esztergom, Régi témák, mai kérdések a mentalitástörténetben. A Hajnal István Kör Társadalomtörténeti Egyesület konferenciája, előadás: A fordított világ mentális sémája és Antonius atya fordított világa

2004, Pápa, A fogyasztás társadalomtörténete. A Hajnal István Kör Társadalomtörténeti Egyesület konferenciája, előadás: Főúri életmód és reprezentatív fogyasztás Gyulán és Nagykárolyban a XVIII. század közepén

2008, Gyula, A múlt felfedezői. A BML és a Magyar Történelmi Társulat konferenciája, előadás: Följegyzések Zsilinszky Mihály életútjáról

2009, Budapest, Protestantizmus és medialitás. A reformáció mediális forradalma. MTA és Kossuth Klub, előadás: Egy karrier kezdete – a fiatal Zsilinszky Mihály

2011, Budapest, Politikai játszmák – bujdosói hétköznapok. KRE BTK, előadás: Békés megye és Gyula a török kiűzésétől a szentandrási felkelésig

2011, Gyula, Nagy utazások. A BML konferenciája, előadás:  Zsilinszky Mihály utazásai a 19. század második felében

2011, Budapest,  A Makkai család az erdélyi és a magyar református egyház művelődéstörténetében.

A KRE BTK Koraújkori Gazdaság- és Művelődéstörténeti Tanszéke és Történettudományi Intézete, valamint a Makkai Sándor Protestáns Népfőiskolai Egyesület emlékkonferenciája, előadás: Világkép, vallás és természettudomány Makkai László egyetemes történeti írásaiban

2012, Gyula, Történelmi emlékhelyek c. konferencia, előadás: A gyulai vár 1566-os ostroma

2012, Budapest, Protestantism, Knowledge and the World of Science… KRE BTK, előadás: Bildungsreisen eines evangelischen Intellektuellen in den 1860ern Jahren

2012, Gyula, Gyula város történetének kezdetei. Gyula Város Önkormányzata és a Magyar Nemzeti Levéltár BML konferenciája, előadás: Gyula településtörténetének kezdetei

Events


Erasmus

Erasmus

Youtube

Youtube